بررسی اجمالی

  • مجهز به اینترنت
  • امکان قرار دادن سیستم شخصی و وسایل بر روی میز
  • امکان استفاده به صورت تک‌نفره یا گروهی
  • به صورت دونفره و یا چهارنفره

قیمت اجاره ماهانه صندلی ثابت در فضای اشتراکی سالن‌7: 600.000 تومان
قیمت اجاره ماهانه صندلی ثابت در فضای اشتراکی سالن8: 750.000 تومان
قیمت صندلی اشتراکی منعطف 5 روز در ماه با مشخص کردن روز‌ها: 250.000 تومان
قیمت صندلی اشتراکی منعطف 14 روز در ماه با مشخص کردن روز‌ها:450.000 تومان
قیمت صندلی اشتراکی روزانه با مشخص کردن روزها: 50.000 تومان

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟