قانون جهش تولید دانش بنیان

مارس 4, 2023
0 نظر
شاخص

با توجه به قابلیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد اقتصاد و توسعه پایدار کشور، نیاز است تا بیش از پیش به چالش‌های پیشروی این شرکت ها جهت توسعه کسب‌وکار فناورانه توجه شود به همین جهت یکسری قوانین حمایتی برای آنان در نظر گرفته شده است که یکی از آنها، قانون جهش تولید دانش بنیان است. 

در بخش هایی از این قانون آماده است:

ﻣﺎده -۷ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن:

اﻟﻒ- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ( ٥ ) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻗﺮارداد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در آن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی »اﻟﻒ« و »ب« ﻣﺎده (١٢) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺴﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 

ب- در ﻣﺎده (٢٤) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ، ﻋﺒﺎرت »ﻣﻮاد (١٢) و «(۱۳) ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »ﻣﺎده (١٢) « ﻣﯽ ﺷﻮد. 

ﻣﺎده -۸ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻧﻮآوری ﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت: 

اﻟﻒ- در ﻣﺎده (٢) ؛

-۱ ﻋﺒﺎرت »ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر (رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا)، ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر (ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا)، وزﯾﺮ دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی آﻣﻮزش، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن، اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﺎورزی، آب، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ« ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری« ﻣﯽ ﺷﻮد. 

در ادامه لینک دانلود فایل کامل این قانون آمده است: