خرید سفارشی​

اختصاص مشاور تخصصی ملک مجرب

  • مشاوره تخصصی تلفنی خرید ملک، جهت مقایسه و انتخاب ملک مناسب و مورد نظر شما

  • جستجوی تخصصی ملک موردنظر شما در سطح تهران و معرفی آنها 

  • ارسال کارشناس به نمایندگی از خریدار برای بازدید و کارشناسی ملکی و حقوقی ملک

  • همراهی کارشناس با خریدار برای عقد قرارداد

  • تخفیف تا 50 درصد هزینه عقد قرارداد در آفیسا

ابتدا وارد اکانت خود شوید