در چه شرایطی می توان مال وقفی را فروخت ؟

اکتبر 31, 2021
0 نظر
وقف

وقف چیست؟

وقف عقدی است كه به موجب آن مالك قسمتی از اموال خود را در حبس قرار می دهد و به اين شكل از نقل و انتقال مصون خواهد بود و منافع آن نيز در مسير مشخصی مصرف مي‌شود.

مال موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و مالک ندارد.

چه مالی را می توان وقف کرد؟

• مالی که عین آن با استفاده از بین نرفته و تمام نشود و باقی بماند؛ اعم از منقول ، غیر منقول، مشاع و یا مفروز

• مالک نمیتواند مالی را که در رهن دیگری است وقف نماید و همچنین رهن گذاشتن مال وقفی نیز جایز نمی باشد .

• ورشکسته حق ندارد اموال خود را وقف کند .

• اگر مالی با قصد ضرر زدن به کسانی که مالک دینی به آنها دارد وقف گردد، صحیح بودن وقف منوط به اجازه دادن دیان است .

وقف

در چه شرایطی می توان مال وقفی را فروخت ؟

• در صورتی که مال وقف شده خراب شده و استفاده از آن دیگر امکان پذیر نبوده و امکان تعمیر آن نیز وجود نداشته باشد .

• در موادی که بین کسانی که وقف به نفع آنها و برای آنها انجام شده است، اختلاف بسیار شدیدی ایجاد شود که خطر ایجاد کشتار و قتل نفس بین آنها وجود داشته باشد.

این مورد در قانون تحت عنوان " بیم سفک دماء " نامیده شده است .

خريد خانه های اوقافی چه حكمی دارد؟

زمين وقفی قابل خريد و فروش نيست اما خريد ساختمان آن كه مربوط به اشخاصی است با اجازه متولی موقوفه و اجاره زمين مربوطه اشكال ندارد.