مهره های کلیدی اکوسیستم استارتاپی

آوریل 19, 2022
0 نظر
اکوسیستم

به مانند یک زیست بوم یا اکوسیستم در محیط زیست که از مجموعه ای از عناصر طبیعی تشکیل یافته است، اکوسیستم استارتاپی نیز از مجموعه ای از بازیگران مثل: دولت، قوانین، کارآفرینان، دانشگاهها، بازیگران بزرگ خصوصی، جمعیت و … تشکیل یافته است.

به مجموعه این بازیگران و ارتباطات میان آنها اکوسیستم استارتاپی می گویند. در این میان مهره های کلیدی این اکوسیستم به قرار زیر است:

1-پارک علم و فناوری

2- شتابدهنده

3- مرکز رشد یا انکوباتور

4- استارتاپ استودیو

5- کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری

6- صندوق سرمایه گذاری

اکوسیستم استارتاپی